Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể xóa hình ghép hoặc bộ sưu tập bằng cách nào?