Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để xóa một hình ghép hoặc bộ sưu tập?