Chuyến đến nội dung chính

Tôi không muốn xem banner quảng cáo. Tôi có thể tắt chúng bằng cách nào?