Tôi có thể chia sẻ mua hàng của mình giữa các thiết bị không?