Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chia sẻ mua hàng của mình giữa các thiết bị không?