Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chơi mà không có kết nối internet không?