Tôi có thể lưu hình ghép đã hoàn thành vào thiết bị của mình như thế nào?