Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để lưu hình ghép đã hoàn thành trên thiết bị?