Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể bật/tắt xoay mảnh ghép như thế nào?