Chuyến đến nội dung chính

Biểu tượng trên thanh công cụ nghĩa là gì?