Chuyến đến nội dung chính

Các biểu tượng trong thanh sườn nghĩa là gì?